Политика защиты персональных данных | Ąžuolų namai

Политика защиты персональных данных

Asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo tvarka

I. Pagrindinės sąvokos

Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:

I.1. Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

I.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais dokumentais, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

I.3. Bendrovė– UAB „Ąžuolų namai“ juridinio asmens kodas: 305679519, registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 68 Kaunas, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, elektroninio pašto adresas: pardavimai@azuolunamai.lt , telefono numeris: +370 600 00128;

I.4. Darbuotojas– asmuo, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo sutartį, atliekantis jam patikėtas pareigas pagal pareiginius nuostatus ir yra vadovo sprendimu paskirtas tvarkyti asmens duomenis ar asmuo, teikiantis paslaugas pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį;

I.5. Duomenų gavėjas– juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys;

I.6. Duomenų subjektas– fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, naudodamasi Svetaine, gauna ir tvarko Asmens duomenis;

I.7. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkyti Asmens duomenis;

I.8. IP adresas– kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

I.9. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius Naudotojo naudojamame įrenginyje;

I.10. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

I.11. Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;

I.12. Privatumo politika– šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

I.13. Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo Naudotojo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni;

I.14. Svetainė – Bendrovės internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – https://azuolunamai.lt/;

I.15. Svetainės administratorius– už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.

Jei Privatumo politikoje konkrečiai nenurodyta kitaip, vienos giminės žodžiai taip pat gali reikšti ir kitą giminę

II. Bendrosios nuostatos

II.1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine.

II.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

II.3. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas naudojasi Svetaine. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų internetinius tinklalapius, ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ir / ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl, prieš pateikdamas kokią nors informaciją apie save, Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo internetinio tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

III. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

III.1. Asmens duomenys naudojami šiems tikslams: susisiekimo su Bendrove; tiesioginės rinkodaros, statistikos rinkimas; Svetainės veikimo užtikrinimas; administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Naudotojų IP adresus.

III.2. Asmens duomenų rinkimo pagrindas: Duomenų subjekto sutikimas.

III.3. Bendrovė Privatumo politikos 6 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius Duomenų subjektų asmens duomenis: vardas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris, ir kiti žinutės formoje (Svetainės skiltyje „GAUK PASIŪLYMĄ“) nurodyti asmens duomenys, kuriuos savo iniciatyva nurodo pats Naudotojas.

III.4. Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

III.5. Asmens duomenis tvarko tik Darbuotojai, kurie paskirti tvarkyti Asmens duomenis.

III.6. Darbuotojas privalo: (i)saugoti Asmens duomenų paslaptį; (ii) tvarkyti Asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;  (iii) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų; (iv) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

III.7. Darbuotojų, kurie tvarko asmens duomenis, kompiuteriai ir kiti įrenginiai turi būti apsaugoti slaptažodžiais. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus Darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu/įrenginiu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

III.8. Už kompiuterių/įrenginių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad Asmens duomenų rinkmenos nebūtų matomos (angl. shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.

III.9. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove arba kai Bendrovės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

IV. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas

IV.1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises: (i)reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus; (ii) žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą; (iii) reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo; (iv) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys; (v) teisę į duomenų perkeliamumą; (vi) susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė įgyvendina Naudotojo  teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo; (vii) jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis, Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo prašymo gavimo; (viii) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

IV.2. Duomenų subjektui galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma, pateikus Bendrovei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu ar elektroniniu paštu, arba atvykus į Bendrovės buveinę, jeigu Bendrovė turi galimybę nustatyti prašančio Duomenų subjekto tapatybę (prašymas pasirašytas elektroniniu parašu arba parodytas asmens dokumentas tapatybės momentiniam sutikrinimui).

IV.3. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

IV.4. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu ar elektroniniu paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.

IV.5. Bendrovė nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

IV.6. Bendrovė naudoja organizacines ir technines Asmens duomenų saugojimo priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų tvarkymo saugumą ir atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus reikalavimus.

V. Asmens duomenų perdavimas

V.1. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus: (i)jei yra Duomenų subjekto sutikimas; (ii) kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais.

V.2. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą ir tik gavus Duomenų subjekto rašytinį sutikimą.

VI. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės, asmens duomenų saugojimo terminas

VI.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones: (i) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.); (ii) techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.).

VI.2. Bendrovė Asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 2 metus nuo tokių duomenų gavimo.

VI.3. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti bendrovės archyvui.

VII. Slapukai

VII.1. Naudotojas yra informuojamas ir išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Bendrovei įrašyti Slapukus žemiau nurodytu būdu: atidarant Svetainę, atsiradusiame lauke nurodoma: „Sklandžiam svetainės veikimui yra naudojami slapukai. Spausdami mygtuką „sutinku“, Jūs sutinkate su slapukų, kurie skirti Jūsų naršymo patirties gerinimui bei statistikai, įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite Privatumo politikoje“. Naudotojas turi pasirinkimą sutikti su Slapukų naudojimu arba, prieš išreikšdamas sutikimą, pasinaudoti aktyvia nuoroda ir susipažinti su Privatumo politika. 

VII.2. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog slapukai nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę. Žemiau pateikiamos naudingos nuorodos pagal naudojamos Naršyklės tipą:

„Google Chrome“:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647           

„Firefox“:

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

„Internet Explorer“:

http://support.microsoft.com bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje

„Safari“:

http://www.apple.com/support/  bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje

VII.3. Svetainėje naudojamų Slapukų rūšys:

VII.4. Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Naudotojo / Vartotojo kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras Naudotojų / Vartotojų parinktis arba veiksmus, kai Svetainė aplankoma iš naujo;

VII.5. Seanso slapukai leidžia atpažinti Naudotoją per vieną apsilankymą Svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai naršyti Svetainės puslapiuose, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik Naudotojas užveria naršyklę arba atsijungia nuo Svetainės;

VII.6. Pirmosios šalies slapukai yra valdomi Bendrovės;

VII.7. Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso Bendrovei. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, Svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti Svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip Vartotojai / Naudotojai naudoja Svetainę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Svetaine, bei kokiose Svetainės dalyse buvo naršoma. Šie Slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norint gauti daugiau informacijos, galima aplankyti: http://www.google.com/analytics .

VII.8. Bet kokia informacija, surinkta per Slapukus, yra saugoma iki Slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

 

Eilės numeris

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojimo paskirtis

1.

PHPSESSID

Seanso slapukas

Kai tik apsilankoma puslapyje

iki naršyklės uždarymo

asmeniniai puslapio pritaikymai

VIII. Paskyros

VIII.1. Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Bendrovės Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.

VIII.2. Bendrovė turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

(i) https://www.facebook.com/AzuoluNamai(ii) https://www.instagram.com/azuolunamai/.

IX. Baigiamosios nuostatos

IX.1. Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai yra patvirtinama Bendrovės vadovo įsakymu.

IX.2. Naudotojai laikomi susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis, po to, kai Naudotojui įėjus į Svetainę, Naršyklėje atsiranda lentelė, nurodanti, kad „Sklandžiam svetainės veikimui yra naudojami slapukai. Spausdami mygtuką „sutinku“, Jūs sutinkate su slapukų, kurie skirti Jūsų naršymo patirties gerinimui bei statistikai, įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite Privatumo politikoje“, o Naudotojas tęsia naršymą. Lentelėje taip pat yra aktyvi nuoroda, kurią paspaudus atidaroma Privatumo politika.

IX.3. Ši Privatumo politikos versija sudaryta 2021-08-16. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje.

IX.4. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šią Privatumo politiką, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

IX.5. Privatumo politikos laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra ne rečiau kaip kartą per 2 metus, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

IX.6. Atsakingi Darbuotojai su Privatumo politika supažindinami pasirašytinai arba kita Bendrovėje įdiegta supažindinimo tvarka.

Мариус Петрикаускас

+370 600 00128 pardavimai@azuolunamai.lt

  Свяжитесь с нами

  * поля обязательные для заполнения

  Отправить

  Ваш запрос успешно отправлен.
  Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

  Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые помогают ускорить просмотр и обеспечить более индивидуальное функционирование веб-сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie. Более подробную информацию об использовании файлов cookie, их блокировке или удалении можно найти в нашей Политике конфиденциальности .

  СОГЛАСЕН

  СЛЕДИТЕ