Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, naudojimą ir saugojimą UAB „Ąžuolų
  namai“, nustato duomenų subjektų teises, asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos
  veiksnius, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų
  tvarkymu susijusius klausimus.
 2. Tvarkoje naudojamos sąvokos:
  1. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis UAB „Ąžuolų namai“ tvarko;
  2. darbuotojas – asmuo, kuris su UAB „Ąžuolų namai“ yra sudaręs darbo sutartį, atliekantis jam
   patikėtas pareigas pagal pareiginius nuostatus ir yra vadovo sprendimu paskirtas tvarkyti
   asmens duomenis ar asmuo, teikiantis paslaugas pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį;
  3. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu,
   kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais
   duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio,
   psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
  4. asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą:
   rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą
   ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir / ar aritmetines operacijas, paiešką,
   skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį;
  5. duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  6. duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos
   prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Duomenų subjekto asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais apibrėžtais ir
  teisėtais tikslais, tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
 2. UAB „Ąžuolų namai“ šių Taisyklių 3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų
  asmens duomenis:
  (a) vardas;
  (b) pavardė;
  (c) asmens kodas;
  (d) gimimo data;
  (e) adresas;
  (f) gyvenamoji vieta;
  (g) elektroninio pašto adresas;
  (h) telefono numeris.
 3. Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
  įstatymą ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir
  skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
 4. Asmuo, kuris kreipiasi paslaugos, pvz. parduoti, išnuomoti nekilnojamąjį turtą ar nekilnojamojo
  turto pirkimo, nuomos paieškai – savo sutikimą dėl asmens duomenų, asmens kodo naudojimo
  išreiškia pasirašydamas atitinkamą sutartį. Tuo atveju, jei asmuo nesutinka duoti savo asmens
  kodo, asmuo gali būti identifikuojamas pagal jo gimimo datą.
 5. Taip pat asmuo papildomai pasirašo sutikimą, jog sutinka, kad būtų naudojami jo asmens
  duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, tel. nr., el. paštas), reikalingi
  UAB „Ąžuolų namai“ tinkamam paslaugų teikimui, t. y. informacijos gavimui iš VĮ Registrų centro
  Nekilnojamojo turto registro siekiant įsitikinti, ar šis asmuo yra turto savininkas, ar nėra ribojamos
  teisės į disponavimą turtu, pvz., siekiant turtą parduoti ar išnuomoti. Tuo atveju, jei asmuo tokio
  sutikimo nenori pasirašyti ir nesutinka pateikti savo asmens kodo, tada asmuo turi savarankiškai
  pateikti Nekilnojamojo turto registro (NTR) išrašą, išduotą ne anksčiau nei prieš 3 darbo dienas.
 6. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai, kurie paskirti tvarkyti Asmens duomenis.
 7. Darbuotojas privalo:
  (a) saugoti Asmens duomenų paslaptį;
  (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės
  aktais ir šiomis Taisyklėmis;
  (c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens
  duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;
  (d) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną
  situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.
 8. Darbuotojų, kurie tvarko asmens duomenis, kompiuteriai turi būti apsaugoti slaptažodžiais.
  Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.:
  pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas
  tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo
  slaptažodį.
 9. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad Asmens duomenų
  rinkmenos nebūtų matomos (angl. shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos
  atnaujinamos periodiškai.
 10. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar
  panašaus pobūdžio sutartis su UAB „Ąžuolų namai“ arba kai Bendrovės vadovas atšaukia
  Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

III. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Duomenų subjektas turi teisę:
  1. Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie
   tvarkomi, ir kam jie teikiami;
  3. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  4. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą,
   savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 2. Duomenų subjektui galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus UAB
  „Ąžuolų namai“ rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el.
  paštu.
 3. UAB „Ąžuolų namai“, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų
  tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui
  prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi
  dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el.
  pašto adresu.
 4. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų
  tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus UAB „Ąžuolų namai“ rašytinį prašymą
  paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. UAB
  „Ąžuolų namai“, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų
  subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.
 5. UAB „Ąžuolų namai“ nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar
  neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

IV. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais UAB „Ąžuolų
  namai“ yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų
  gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.
 2. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos
  Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI

 1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar
  sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų,
  reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos
  pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato UAB „Ąžuolų
  namai“ vadovas ar jo sudaryta komisija.
 2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:
  1. netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų
   tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų
   maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros
   tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos
   priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra,
   netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių
   programų apsaugos, nepakankamos fakso medžiagų tiekimas ir kt.);
  2. tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į
   UAB „Ąžuolų namai“ patalpas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų
   taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso
   platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir
   kt.);
  3. netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos
   degimas, temperatūros ir / ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų
   įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir / ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

VI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, ASMENS DUOMENŲ
SAUGOJIMO TERMINAS

 1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, UAB „Ąžuolų namai“ įgyvendina arba
  numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:
  (a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip
  pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.);
  (b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių
  administravimas, darbo vietų, patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo
  kompiuterinių virusų ir kt.).
 2. UAB „Ąžuolų namai“ Asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų
  tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 2 metus nuo tokių duomenų gavimo.
 3. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus
  tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti įstaigos archyvui.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
  įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą,
  arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės
  priemonės.
 2. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra ne rečiau kaip kartą per 2 metus,
  patikima UAB „Ąžuolų namai“ vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.
 3. Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.